040 037 4499

Turnajaistie 15 E 11, 01730 VANTAA

Turnajaistie 15 E 11

01730 VANTAA

Jönssi Oy

joona@jonssi.fi

Jönssi Oy

Tarinamme

Työs­ken­nel­ty­ään vuo­sia eri tapah­tu­ma- ja media-alan yri­tyk­sis­sä, Joo­na Pel­to­nie­mi halusi perus­taa omaa arvo­maa­il­maan­sa vas­taa­van yrityksen.

Jöns­si Oy:n pää­mää­rä­nä on alus­ta läh­tien ollut teh­dä jat­ku­vas­ti moni­mut­kais­tu­van digi­taa­li­sen vies­tin­nän hyö­dyn­tä­mi­ses­tä help­poa asiakkaillemme.

Onnis­tu­nut tuo­tan­to vaa­tii pal­jon muu­ta­kin kuin tek­nis­tä tie­to­tai­toa. Sik­si uskom­me, että paras­ta mitä voim­me tar­jo­ta on asiak­kai­dem­me ongel­mat ja tar­peet huo­mioi­va, ihmis­läh­töi­nen pal­ve­lu alan muka­vim­mil­ta tekijöiltä.

Jöns­sin hen­ki­lö­kun­ta koos­tuu pie­nes­tä ydin­jou­kos­ta sekä sitou­tu­neis­ta free­lance­reis­ta, jot­ka pys­ty­vät vas­taa­maan asiak­kai­den tar­pei­siin nopeas­ti ja joustavasti.

Henkilöstö

 

Joona Peltoniemi

CEO

Ville Virmala

Part­ner

Ota yhteyttä

Puhe­lin: 040 037 4499
Säh­kö­pos­ti: joona@jonssi.fi

Osoi­te: Tur­na­jais­tie 15 E 11, 01730 VANTAA