040 037 4499

Turnajaistie 15 E 11, 01730 VANTAA

Turnajaistie 15 E 11

01730 VANTAA

Jönssi Oy

joona@jonssi.fi

Tapahtumatuotanto

Tapah­tu­ma­tuo­tan­nois­sa pys­tym­me tar­joa­maan kut­su­jär­jes­tel­mät, live strea­mit, kuva­pro­ji­soin­nit, tek­nii­kan ja tek­ni­kot sekä tapah­tu­mien tila­rat­kai­sut tar­joi­lui­neen. Koke­muk­sem­me pää­kau­pun­ki­seu­dun tapah­tu­ma­ti­lois­ta, sekä nii­den tek­nii­kois­ta, takaa suju­van lop­pu­tu­lok­sen sekä kus­tan­nus­te­hok­kaan toteu­tuk­sen. Uusiin tapah­tu­ma­ti­loi­hin tutus­tum­me aina etu­kä­teen, kar­toit­taen tilan oman tek­nii­kan, jot­ta yli­mää­räi­sil­tä kuluil­ta säästytään.

Kaut­tam­me saat­te halu­tes­san­ne vain tek­nii­kan tai kon­sul­toin­nin, mut­ta koko­nai­suu­den toteut­ta­mal­la alus­ta lop­puun, pys­tym­me par­hai­ten var­mis­ta­maan halu­tun lop­pu­tu­lok­sen. Yhteis­työ­ver­kos­tom­me ja kump­pa­nei­dem­me kaut­ta pys­tym­me tar­joa­maan jous­ta­vat rat­kai­sut kaik­kiin tarpeisiin.

Jöns­sin vah­vuus on moni­puo­li­suu­des­sa. Pys­tym­me tapah­tu­man lisäk­si tuot­ta­maan digi­taa­li­sen sisäl­lön niin scree­neil­le, verk­koon kuin perin­tei­siin säh­köi­siin viestimiin.

Ota yhteyttä

Puhe­lin: 040 037 4499
Säh­kö­pos­ti: joona@jonssi.fi

Osoi­te: Tur­na­jais­tie 15 E 11, 01730 VANTAA