040 037 4499

Turnajaistie 15 E 11, 01730 VANTAA

Turnajaistie 15 E 11

01730 VANTAA

Jönssi Oy

joona@jonssi.fi

Webcasting

Webcas­ting on kus­tan­nus­te­ho­kas tapa jakaa nyky­ai­kai­sin väli­nein tie­toa vuo­ro­vai­kut­tei­ses­ti laa­jal­le levit­täy­ty­neen ylei­sön kes­ken. Tar­joam­me aina sopi­van rat­kai­sun, oli kysees­sä sit­ten yri­tyk­sen tulos­jul­kis­tus, semi­naa­ri tai kou­lu­tus­ti­lai­suus. Suo­men suu­rim­mat yri­tyk­set ovat jo vuo­sien ajan luot­ta­neet Jöns­sin työn­te­ki­jöi­den ammat­ti­tai­toon ja haluam­me pitää van­hat asiak­kaam­me edel­leen tyy­ty­väi­si­nä ja tar­jo­ta pal­ve­lui­tam­me myös uusil­le tuttavuuksille.

Pys­tym­me toteut­ta­maan webcas­tit joko yri­tyk­sen­ne tilois­sa tai Hel­sin­gin tai Espoon kuvaus­ti­lois­sam­me halu­tun kokoi­ses­sa neu­vot­te­lu­ti­las­sa, kabi­ne­tis­sa tai vaik­ka audi­to­rios­sa. Yhteis­työ­kump­pa­neil­tam­me saat­te myös halua­man­ne tar­joi­lun tilai­suu­teen­ne. Stu­diom­me ovat lähe­tys­val­miu­des­sa lyhyel­lä­kin varoitusajalla.

Tar­joam­me myös tek­ni­sen hen­ki­lö­kun­nan muis­sa kau­pun­geis­sa tapah­tu­via esi­tyk­siä var­ten sekä pys­tym­me tar­joa­maan apua sopi­vien esi­tys­paik­ko­jen löy­tä­mi­sek­si yhteistyökumppaneiltamme.

Ota yhteyttä

Puhe­lin: 040 037 4499
Säh­kö­pos­ti: joona@jonssi.fi

Osoi­te: Tur­na­jais­tie 15 E 11, 01730 VANTAA