040 037 4499

Turnajaistie 15 E 11, 01730 VANTAA

Turnajaistie 15 E 11

01730 VANTAA

Jönssi Oy

joona@jonssi.fi

AV-tekniikka

Esi­tys­tek­niik­ka on aina yhtä laa­du­kas kuin sen käyt­tä­jä ja sik­si tar­joam­me rat­kai­suis­sam­me aina mukaan myös AV-tek­ni­kon. Mmmat­ti­lai­sem­me ovat luon­nol­li­ses­ti käy­tet­tä­vis­sä myös ilman tar­joa­maam­me esitystekniikkaa.

Jöns­sin kaut­ta saat AV-tek­ni­kot ja toteu­tuk­set kai­kis­ta haas­ta­vim­piin­kin tilai­suuk­sin. Mat­kus­tam­me asiak­kai­dem­me muka­na mes­suil­le, semi­naa­rei­hin ja tuo­te­lan­see­rauk­siin. Olem­me muka­na suun­nit­te­le­mas­sa tapah­tu­man tek­ni­sen toteu­tuk­sen ja var­mis­tam­me että tapah­tu­man tek­niik­ka toi­mii lokaa­tios­ta riip­pu­mat­ta. Avul­lam­me moni­kan­sal­li­set­kin toteu­tuk­set tapah­tu­vat toi­vo­tus­ti ja suun­ni­tel­mien mukaan.

Yksin­ker­tai­sim­mil­laan Jöns­sin tek­nik­ko tulee pai­kal­le ääni- ja video­mik­se­rin kans­sa ja var­mis­taa esi­tys­ten ja puhei­den suju­vuu­den ilman yli­mää­räis­tä vai­vaa ja vai­vaan­nut­ta­via hil­jai­sia hetkiä.

Ota yhteyttä

Puhe­lin: 040 037 4499
Säh­kö­pos­ti: joona@jonssi.fi

Osoi­te: Tur­na­jais­tie 15 E 11, 01730 VANTAA