040 037 4499

Turnajaistie 15 E 11, 01730 VANTAA

Turnajaistie 15 E 11

01730 VANTAA

Jönssi Oy

joona@jonssi.fi

Viedotuotanto

Video­tuo­tan­not ovat perin­tei­ses­ti olleet hitaas­ti toteu­tet­ta­via koko­nai­suuk­sia. Me Jöns­sis­sä uskom­me tehok­kaa­seen toi­min­taan ja haluam­me­kin tar­jo­ta asiak­kail­lem­me hel­pos­ti ymmär­ret­tä­vän koko­nai­suu­den ripeästi.

Jöns­sin hen­ki­lö­kun­nal­la on vuo­sien koke­mus eri­ko­kois­ten yri­tys­ten sisäi­ses­tä ja ulkoi­ses­ta video­vies­tin­näs­tä. Suun­nit­te­lem­me tuo­tan­to­jen toteu­tuk­set asiak­kaan tar­pei­ta kuun­nel­len ja teem­me tar­kan käsi­kir­joi­tuk­sen, aika­tau­lun ja bud­je­tin, jot­ta kaik­ki pysy­vät tilan­teen tasal­la ilman yllätyksiä.

Tuo­tan­non laa­juu­des­ta riip­pu­mat­ta pys­tym­me käyn­nis­tä­mään tuo­tan­non tar­vit­taes­sa vaik­ka sama­na päi­vä­nä toi­mek­sian­nos­ta. Pys­tym­me toteut­ta­maan tuo­tan­to­ja vai­vat­to­mas­ti pai­kas­ta riip­pu­mat­ta. Käy­tös­säm­me on myös eri kokoi­sia ja tyy­li­siä kuvaus­ti­lo­ja Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa, Pasi­las­sa sekä Espoossa.

Ota yhteyttä

Puhe­lin: 040 037 4499
Säh­kö­pos­ti: joona@jonssi.fi

Osoi­te: Tur­na­jais­tie 15 E 11, 01730 VANTAA